• Zapraszamy na XIX Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia – 24 września
     • Zapraszamy na XIX Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia – 24 września

     • Zapraszamy na XIX Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia – 24 września plaża koło „Wiatraka”. Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin. Współorganizatorami są Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” i Urząd Miasta Świnoujście.

      Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także dorośli. Należy tylko stawić się 24 września o godz. 11.30 na plaży i mieć ze sobą zakupiony lub własnoręcznie wykonany latawiec.

      – Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne placówki, np. domy kultury, świetlice i ogniska młodzieżowe – mówią organizatorzy.

      Dodają, że latawce muszą być wykonane z drewna (bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych.

      – Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca. Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego energię elektryczną – podkreślają organizatorzy.

      Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli. Oceniani będą przez komisję sędziowską.1. Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, zawody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Świnoujścia.

      2. Współorganizatorami są: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Urząd Miasta Świnoujście

      Celem zawodów jest popularyzacja wiedzy zdobywanej na lekcjach, zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania wiedzy szkolnej, zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa, plastycznych konstrukcji przestrzennych, różnorodnymi formami pracy twórczej, które pomogą w nawiązywaniu kontaktów między uczniami i wpłyną na rozwijanie więzi międzypokoleniowych. Dzięki budowie modeli latających uczestnicy konkursu będą mieli okazję teoretycznego i praktycznego poznania zasad aerodynamiki i podstawowych praw fizyki.3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem należy: – przyjść 24 września br. o godz. 11.30 z wykonanymi latawcami na plażę koło wiatraka Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne placówki, np. domy kultury, świetlice i ogniska młodzieżowe

      A – DEFINICJE I SPRAWY TECHNICZNELatawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym, niedopuszczalne jest natomiast stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników – takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp. Wykonanie Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych. Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca. Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego energię elektryczną.Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli.

      B – BEZPIECZEŃSTWOStarty latawców nie odbędą się w czasie burzy, deszczu.Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów.Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów niewyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.

      C – OCENY i KLASYFIKACJAOcena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot. Ocena statyczna Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:– konstrukcję latawca i oryginalność pomysłu – do 10 pkt.– staranność wykonania latawca – do 10 pkt.– oprawę plastyczną latawca – do 10 pkt.–———————————————————————————————Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną – do 30 pkt.Ocena za lotKażdy zawodnik demonstruje w locie latawce zgłoszone do konkursu. Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatorów. Sędziowie będą przyznawali punkty za:– jakość lotu – do 20 pkt.– za zgłoszony i zademonstrowany w locie efekt specjalny – do 10 pkt.–———————————————————————————————Maksymalna ilość punktów za lot – do 30 pkt.W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:– lot stateczny – 20 pkt.– lot niestateczny – 10 pkt.– gdy latawiec nie leci – 0 pkt. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną latawców. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną latawców. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w klasie latawców płaskich i oddzielnie w klasie latawców skrzynkowych oraz latawców gotowych. W powyższych przypadkach będzie brany też pod uwagę podział na grupy wiekowe według poniższego schematu:I grupa- dzieci w wieku 4-6 lat II grupa – kl.1-3 szkoły podstawowej, III grupa – kl. 4-6 szkoły podstawowej, IV grupa – kl. 7-8 szkoły podstawowe, V grupa – szkoły ponadpodstawowe VI grupa – dorośli

      5. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów. Komisję powołują organizatorzy konkursu. 6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez organizatorów. Wszelkie protesty będą przyjmowane do rozpatrzenia jedynie w formie pisemnej. 7. Organizatorzy wystawiają nauczycielom (opiekunom) podziękowania – zaświadczenia o udziale w konkursie, ważne przy pedagogicznym awansie zawodowym.

      Kontakt:

      Świnoujska Akademia Karate Kyokushin

      Tel. 600 806 177

      akademiakyokushin@wp.pl

      źródło: http://www.akademiakarate.com

    • Akcja Sprzątanie Świata
     • Akcja Sprzątanie Świata

     • Od początku istnienia Akcji „Sprzątanie świata” w Polsce nasza szkoła bierze udział w tym przedsięwzięciu.  Jubileuszowa, 30. Akcja Sprzątanie świata – Polska, przebiega pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi!”. Dlaczego? Bo dokładnie tak się dzieje od samego początku. W trzeci weekend września starsi i młodsi – wszyscy, którym bliska jest sprawa czystej i zdrowej planety – łączą się, by stworzyć wspólny front sprzątania własnych kawałków Polski i promować ideę nieśmiecenia w naturze. Postanowiliśmy zatem 15 września odziać rękawice, wziąć worki w łapki i posprzątać okolice naszej szkoły, a to efekty naszej pracy…

     • Narodowe Czytanie

     • Narodowe Czytanie to coroczna akcja czytania wybranej książki. Została ona zainicjowana w 2012r. przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wspólną lekturą "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Książką tegorocznej 12 odsłony Narodowego Czytania była lektura "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

      7 września uczniowie naszej szkoły udali się do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli — Oddział Zamiejscowy — Biblioteka Pedagogiczna w Świnoujściu. Będąc na miejscu, odczytali list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcający do wspólnego czytania "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz obejrzeli prezentację multimedialną o kulisach powstania książki. Wysłuchali również wybranych fragmentów lektury "Nad Niemnem" zaprezentowanych przez Panią Grażynę Lis oraz sami aktywnie wzięli udział w czytaniu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

    • Zebrania z rodzicami
     • Zebrania z rodzicami

     • 12.09.2023 - wtorek

      klasa 2a - godz. 16.00 - sala 32

      klasa 6a - godz. 17.00 - sala 30

      13.09.2023 - środa

      klasa 1a - godz. 16.00 - sala 27

      klasa 3a - godz. 16.00 - sala 34

      klasa 3b - godz. 16.00 - sala 33

      klasa 4a - godz. 17.00 - sala 25

      klasa 4b - godz. 17.00 - sala 24

      klasa 5a - godz. 17.00 - sala 28

      klasa 7b - godz. 17.00 - sala 31

      klasa 8a - godz. 17.00 - sala 19

       

       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie pierwszoklasistów

     • Czwartego września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Pasowanie  to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko zostaje oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. Jednak największym przeżyciem podczas uroczystości jest moment pasowania. Pani Dyrektor Anna Stecyk poprzez dotknięcie, ogromnym, zaczarowanym piórem, ramienia każdego dziecka „zamieniała” go w prawdziwego ucznia. Na pamiątkę tej uroczystej chwili uczniowie otrzymali dyplomy i medale. Życzymy wszystkim  wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, samych wspaniałych chwil w szkole, a Rodzicom powodów do dumy z ich pociech.


    • Stypendia i zasiłki szkolne
     • Stypendia i zasiłki szkolne

     • Do 15 września każdego roku można składać wnioski o stypendia szkolne

      W bieżącym roku szkolnym kolejny raz będzie udzielana pomoc
      o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.

      Rodzice, opiekunowie prawni uczniów zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty: 600,00 zł netto).

      Stypendium szkolne przysługuje uczniowi w szczególności gdy
      w rodzinie występuje:

      • bezrobocie;
      • niepełnosprawność;
      • ciężka lub długotrwała choroba;
      • wielodzietność;
      • alkoholizm lub narkomania;
      • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
      • gdy rodzina jest niepełna.

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września w szkole, do której uczeń uczęszcza.

      Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych
      w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w sierpniu)
      , bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

      Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie.

      W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

       

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać
      w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl (zakładka: BIP/sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji).

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np.: śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, kradzież
      z włamaniem, nagła choroba w rodzinie ucznia, inne szczególne okoliczności.

      Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

    • Harmonogram dnia profilaktyki - 05.09.2023r. (wtorek)
     • Harmonogram dnia profilaktyki - 05.09.2023r. (wtorek)

     • Dzień profilaktyki w klasach I -VIII:

       

      Kl.1a – godz. 8.00 - 10.35 - sala 27

       

      Kl.2a – godz. 8.00 – 10.35 – sala 32

       

      Kl.3a – godz. 10.45 – 13.30 – sala 34

       

      Kl.3b – godz. 10.45 – 13.30 – sala 33 

       

      Kl.4a – godz. 8.00 – 10.35 – sala 25

       

      Kl.4b – godz. 8.00 – 10.35 – sala 24

       

      Kl.5a -- godz. 8.00 – 10.35 – sala 28

       

      Kl.6a – godz. 8.00 – 10.35 – sala 30

       

      Kl.7a – godz. 10.45 – 13.30 – sala 29

       

      Kl.7b – godz. 8.00 – 10.35 – sala 31

       

      Kl.8a – godz. 10.45 – 13.30 - sala 19

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Zapraszamy uczniów klas 2-8
      na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 

      w dniu 4 września 2023r. (poniedziałek)
      o godzinie  9:00 (spotkanie z wychowawcą)

       

      Spotkanie uczniów z wychowawcą odbędzie się
      w następujących klasach:

      Kl. 2a i 2b – sala 32

      Kl. 3a – sala 34

      Kl. 3b – sala 33

      Kl. 4a – sala 25

      Kl. 4b – sala 24

      Kl. 5a – sala 28

      Kl. 6a -  sala 30

      Kl. 7a – sala 29

      Kl. 7b – sala 31

      Kl. 8a – sala 19

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 
      dla uczniów klasy 1a

      odbędzie się 4 września 2023r.
      o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej.

    • Kursy dla ósmoklasistów
     • Kursy dla ósmoklasistów

     • Nowe możliwości dla uczniów❗

      Mam przyjemność poinformować, że tak samo jak w roku ubiegłym, Pan Prezydent uzyskał dla naszej młodzieży szkolnej duże zniżki na dodatkowe kursy online przygotowujące do najważniejszych w ich życiu egzaminów! ✍️

      Dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją Miasto (powołaną przez Związek Miast Polskich) oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, rodzice i uczniowie otrzymają 75% zniżki od ceny regularnej na lekcje z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego ONLINE.

      Nowością w tym roku są również przykładowe lekcje pokazowe realizowane w trakcie kursów. Zachęcamy do zapoznania się z lekcjami i zaprezentowania ich rodzicom. Lekcje znajdują się na YouTube ZMP: LEKCJE PRZYKŁADOWE

       

      Dodatkowe zajęcia przeznaczone są dla ósmoklasistów. To doskonała okazja dla młodzieży, by przy wsparciu certyfikowanych nauczycieli i trenerów oświaty:

       

      • powtórzyć materiał omawiany w szkole,

       

      • dowiedzieć się i przypomnieć sobie strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

       

      • omówić z nauczycielami kluczowe zagadnienia egzaminacyjne,

       

      • nadrobić zaległości i zrozumieć, z czym mają problem na lekcjach w szkole.

       

      Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie: ➡️https://lecturusjunior.pl/ oraz dokładnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów na ➡️ https://sklep.lecturus.pl/.

       

      Więcej informacji o Fundacji Miasto ➡️ https://fundacjamiasto.pl/  oraz Lecturus ➡️ https://lecturusjunior.pl/pl/c/Klasa-8/21

    • Pożegnanie klasy VIII
     • Pożegnanie klasy VIII

     • W piątek 23 czerwca odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji pożegnania uczniów klasy ósmej. W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni rodzice. Akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz uroczystego przekazania sztandaru uczniom klasy siódmej.

      Ponadto był tradycyjnie odtańczony Polonez, nie zabrakło również części artystycznej, a także słów podziękowania i wspomnień, które zrobiły na wszystkich niezapomniane wrażenie. Ważnym elementem programu było wręczenie przez Panią Dyrektor nagród, dyplomów oraz świadectw z wyróżnieniem, a także najważniejszej nagrody Prymusa, którą w tym roku otrzymała Daria Romanowska. Absolwenci otrzymali drobne upominki od młodszych kolegów i koleżanek z klasy siódmej. Zwieńczeniem uroczystości był taniec Belgijka w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

      Naszym absolwentom życzymy wspaniałych wakacji, ciekawych podróży i przygód oraz bardzo dobrego startu w nowej szkole.

    • Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII
     • Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII

     • Po miesiącach wytężonej pracy, 23 czerwca 2023 roku nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Na początku swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie klas trzecich. Następnie momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez Panią Dyrektor świadectw z wyróżnieniem, dyplomów za stuprocentową frekwencję, dla sportowców oraz za udział w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły. Po uroczystym spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie otrzymać świadectwa i pożegnać się przed wakacjami.

    • Cavaliada oczami uczniów
     • Cavaliada oczami uczniów

     • Korzystając z darmowego Programu dla Szkół i Przedszkoli Cavaliady 2023 wyruszyliśmy na przygodę z Cavaliadą, która odbyła się na świnoujskiej plaży. W czwartek 22 czerwca, mieliśmy okazję zobaczyć i zwiedzić najbardziej wyczekiwane święto jeździeckie w Polsce. Dzieci obejrzały emocjonujące zawody w skokach przez przeszkody, podziwiały najlepszych polskich i europejskich jeźdźców oraz piękne konie. Następnie wszyscy udali się na targi sprzętu jeździeckiego, które zawsze towarzyszą sportowym zmaganiom. Wystawcy prezentują tam swoją ofertę sprzętu i akcesoriów związanych z końmi oraz z aktywną formą wypoczynku: odzież i sprzęt jeździecki, wyposażenie stajni, środki do pielęgnacji koni, witaminy, pasze, pamiątki itp. Miłą niespodzianką dla dzieci była możliwość spróbowania smakołyków przeznaczonych dla… koni. Po tak ekscytujących wydarzeniach udaliśmy się na lody.

    • Bezpieczne wakacje
     • Bezpieczne wakacje

     • Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o których przypomniały nam pani z sanepidu oraz pani policjantka podczas przygotowanego spotkania.

     • Spotkanie z pracownikiem firmy "Remondis"

     • 19 czerwca w naszej szkole odbyły się zajęcia z pracownikiem zakładu odpadów komunalnych „Remondis”. Pani specjalistka zapoznała dzieci  z systemem segregacji i przetwarzaniem różnych odpadów, a także opowiedziała o tym jak należy postępować, aby w sposób odpowiedzialny i przyjazny wpływać na ochronę środowiska. Dowiedzieliśmy się jak redukować powstawanie odpadów i jak każdy z nas może wspomóc rozwój recyklingu przez świadome postępowanie z surowcami wtórnymi i dokładną zbiórkę selektywną. To było bardzo pouczające spotkanie, za które serdecznie dziękujemy.

      Teraz już wiemy, że gdy odpady segregujemy, to ziemię i siebie ratujemy!!!!!!

    • Wizyta przedszkolaków
     • Wizyta przedszkolaków

     • 19 czerwca odwiedzili nas nasi młodsi koledzy i koleżanki z Przedszkola Miejskiego nr 9. Zorganizowano dla nich zajęcia czytelnicze pt."W baśniowej krainie".                  
              
      Celem zajęć było zainteresowanie dzieci klasycznymi bajkami i baśniami. Podczas spotkania dzieci wysłuchiwały fragmentów książek czytanych przez nauczyciela oraz uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych związanych z lekturą. Bohaterami zajęć były takie postaci jak Calineczka, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek, Krasnoludki i wiele innych. Dzieci pomagały Kopciuszkowi rozdzielić mak od grochu, budowały domki dla trzech świnek, pantomimą przedstawiały różne postaci, na podstawie skojarzeń dobierały obrazki do tytułów bajek i baśni.                                 
             

      Podczas zajęć omówione zostały także zachowania różnych bohaterów. Dzieci samodzielnie formułowały wnioski dotyczące poszczególnych zachowań, wskazywały naukę płynącą z poszczególnych baśni i bajek.
             W czasie wizyty przedszkolaki odwiedziły również salę komputerową, w której za pomocą programu Tux Paint tworzyły postacie bajkowe oraz inne według swojego pomysłu. Korzystały również z gotowych szablonów do kolorowania.
            Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej i milej atmosferze. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały magiczne jabłko od Królewny Śnieżki.

    • W krainie książkowych postaci
     • W krainie książkowych postaci

     • 16 czerwca zakończył się konkurs plastyczny na grę planszową "W krainie książkowych postaci". Zadanie uczniów było wykonanie gry z pionkami oraz zasadami. Na konkurs wpłynęło 5 prac.

      I miejsce- Lena Kowal 3 b

      II miejsce- Bartosz Konecki 3 b, Agata Jagodzińska 3 a

      III miejsce- Marcela Maślanka 3 a

      Wyróżnienie- Natalia Łukaszuk 2 b 

    • 3a na pikniku z Harrym Potterem
     • 3a na pikniku z Harrym Potterem

     • Uczniowie klasy 3 a szczególnie polubili książkę "Harry Potter", dlatego też zostało dla nich zorganizowane spotkanie czytelnicze "Piknik Harrym Potterem". Uczniowie losowali z tiary przydziału domy, w których wspólnie rywalizowali w różnych konkurencjach takich jak: gra w Quidditch'a, układanie puzzli oraz rozszyfrowywanie cytatów.

    • Jestem bohaterem książki
     • Jestem bohaterem książki

     • Na przełomie maja i czerwca został zorganizowany konkurs fotograficzny. Zadaniem uczestników było przebranie się za ulubioną postać  z książki, umieszczenie książki na planie zdjęciowym i wykonanie zdjęcia, a następnie przesłanie go drogą elektroniczną. Na konkurs wpłynęło 18 fotografii. Po burzliwych dyskusjach jury ogłosiło następujące wyniki:

      I miejsce:

      Marcela Maślanka

      Lena Kowal

      Wiktor Chodkowski

      Maria Gładysz

      Bartosz Konecki

      Antoni Kosmecki

      Radosław Karamucki

      Blanka Kalinowska

      II miejsce:

      Nadia Krysztofowicz

      Amelia Bany

      Ksawery Michalik

      III miejsce:

      Kalina Banaszkiewicz

      Oskar Skorczyk

      Gabriela Major

      Bartosz Kosicki

      Wyróżnienia:

      Adrianna i Grzegorz Pawlik

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 77529