• Samorząd szkolny-wolontariat

   •  

     

    REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWINOUJŚCIU

     

    ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    § 1

    Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu.

    § 2

    Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 2 w Świnoujściu, zwany dalej SU, działa

    na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu

    Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu oraz niniejszego Regulaminu.


    ROZDZIAŁ II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU


    § 3

    Do głównych celów działalności SU należą:

    a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji

    w sprawach szkoły,

    b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb

    uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

    c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych

    pomysłów dla wspólnego dobra,

    d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

    e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,

    rozrywkowej, naukowej oraz wolontariatu,

    f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi

    organami.


    ROZDZIAŁ III: OPIEKUN SU

     

    § 4

    Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

    § 5

    Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie,

    powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

     

    § 6

    Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

    a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

    b. inspirowanie uczniów do działania,

    c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

     

    ROZDZIAŁ IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

     

    § 7

    Do wybieralnych organów SU należą:

    1. Rada Samorządów Klasowych.

    2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

    Ich kadencja trwa 1 rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być

    łączone.

    § 8

    Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

    a. identyfikują potrzeby uczniów,

    b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,

    naukowej oraz wolontariatu,

    c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

    Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest

    Radą Samorządów Klasowych.

     

    § 9
     

    Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

    a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

    b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

    c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

    d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
     

    § 10
     

    Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

    a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

    b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

    c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

    d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

    e. rozpatrywanie i opiniowanie rocznego sprawozdania Przewodniczącego SU z działalności SU i

    innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

    Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na

    żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

     

    § 11


    Do kompetencji Zarządu SU należy:

    a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

    b. opracowanie rocznego planu działania SU,

    c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

    d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

    e. sprawuje opiekę nad wolontariatem,

    f. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

    Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej

    połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

     

    § 12

    Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

    a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

    b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

    c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

    d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

    e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.


    § 13


    Zarząd SU składa się z:

    1. Przewodniczącego SU,

    2. Wiceprzewodniczącego SU,

    3. 4 stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji:

    - sekcja wolontariatu,

    - sekcja gazetki szkolnej,

    - sekcja prasowa,

    - sekcja multimedialna.

     

    § 14

     

    Przewodniczący SU:

    a. kieruje pracą Zarządu SU,

    b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

    c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz

    sprawozdanie końcowe z działalności SU,

    d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

    e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje osobę

    sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

     

    § 15

     

    Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków

    Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

     

    § 16

     

    1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy

    członków.

    2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły

    gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

     

    ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA

     

    § 17

     

    Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz

    Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe,

    powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

     

    § 18

     

    Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do

    10 października.

     

    § 19

     

    Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie

    i uczennice szkoły.

     

    § 20

    1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

    a.    Stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły.

    b.    Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

     

    § 21

     

    1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.

    2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym

    roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej

    Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.

    3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z

    opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu

    Uczniowskiego.

     

    4. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien

    nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów. 

     

    § 22
     

    1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

    a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 2 tygodnie przed

    terminem wyborów, 

    b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

    c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

    d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w

    wyborach,

    e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,

    f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

    g. przeprowadzenie wyborów,

    h. obliczenie głosów,

    i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

    j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

    2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu

    Uczniowskiego.

    3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć

    lekcyjnych.

     

    § 23

     

    Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:

    1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 15

    podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min.

    3 różnych klas.

    2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa,

    własnoręczny podpis.

    3. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym

    przez nią terminie – nie później niż 7 dni przed wyborami.

    4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o

    wyniku.

    5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć

    kampanię wyborczą.

    6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza

    publikuje ostateczną listę kandydatów.
     

    § 24


    Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

    1. Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją

    wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.


    § 25
     

    Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

    1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury

    przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

    2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

    3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób

    ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

     

    § 26
     

    Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

    1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie.

    2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub

    wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.

    3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

    4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie

    Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z

    głosami.

    5. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę

    uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.

    6. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w

    liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być

    opatrzona pieczęcią szkoły.

    7. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz

    na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

    8. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w

    określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do

    głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

    9. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w

    polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jednego

    znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu

    Uczniowskiego.

    10. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż

    jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna

    Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

     

    § 27
     

    Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

    1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z

    głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

    2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców.

    Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych

    kandydatów.

    3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy

    liczeniu głosów.

    4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym

    następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do

    głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na

    poszczególnych kandydatów.

    5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu

    Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy

    ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.


    § 28

     

    1. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 6 osób z największą liczbą głosów.

    Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu

    Uczniowskiego.

    2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę

    głosów.

     

    § 29
     

    1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia

    ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

     

    § 30

     

    1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

    a. rezygnacji,

    b. końca kadencji,

    c. ukończenia nauki w szkole.

    2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

    a. rezygnacji,

    b. końca kadencji,

    c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

    3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

    a. w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu

    Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza

    uzupełniające wybory powszechne,

    b. w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony

    obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające

    wybory powszechne,

    c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu

    Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające

    wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

     

    ROZDZIAŁ VI: REGULAMIN „DNIA FARCIARZA”

     

    § 31

     

    1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

     

    ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

     

    § 32

     

    1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych

    i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy

    członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

    2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

    3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 03.09.2018 r. i wchodzi

    w życie z dn. 17.09.2018 r.

     

    ZAŁĄCZNIK NR 1

    DO REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu

     

    REGULAMIN „DNIA FARCIARZA”

     

    1. „Dzień Farciarza” jest formą prowadzoną przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

    Nr 2 w Świnoujściu i dotyczy klas 4-8 SP i II-III G.

    2. Losowanie odbywa się przed godziną 8:00.

    3. Losuje się jeden numer spośród liczb od 1 do 26, który oznacza nr z dziennika.

    4. Wylosowany numer wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

    5. Szczęśliwie wylosowany numerek chroni ucznia przed:

     Odpowiedzią ustną na lekcji.

     Pisaniem niezapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, testów itp.

    6. Decyzja o nie pisaniu kartkówek i odpowiedzi ustnej należy do ucznia.

    7. Szczęśliwie wylosowany numerek nie zwalnia od:

     Pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, testów, itp.

     Odrabiania zadań domowych.

    8. Wylosowany numerek jest odkładany i nie uczestniczy w dalszych losowaniach aż do

    wyczerpania się wszystkich numerków.

    9. Ostatniego dnia nauki w danym miesiącu losuje się jeden numer spośród liczb od 1 do 31,

    który oznacza dzień następnego miesiąca.

    10. Tak wskazany dzień jest „Dniem bez jedynek”, w którym nauczyciele nie stawiają uczniom

    jedynek.

    11. Losowanie odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku „Dnia Farciarza”.

    12. Wylosowany numer wywieszany jest na tablicy ogłoszeń SU.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2182