• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących w zakresie organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty

    • 15.03.2021 08:36
    • Zarządzenie Nr 35/2020/2021

     z dnia 15.03.2021r.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu

     w sprawie  przeprowadzenia szkolenia  dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących w zakresie organizacji próbnego egzaminu  ósmoklasisty

      

     Na podstawie art.68 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 ze zm.), art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 11 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządza się co następuje:

      

    • więcej
    • Egzamin Ósmoklasisty 2021- Informacje dla rodziców
    • Egzamin Ósmoklasisty 2021- Informacje dla rodziców

    • 25.02.2021 22:25
    • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

     Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

    • więcej
    • Procedury przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty
    • Procedury przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty

    • 23.02.2021 16:30
    •                          Załącznik 1

      do Zarządzenia Dyrektora Nr 30  2020r / 2021

      z dnia 19.02.2021 r.

     Procedury przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 Im.Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2693