• KLAUZULA INFORMACYJNA - KLIENT

   Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO", Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Świnoujściu informuje, iż: 

   1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Świnoujściu ul. Białoruska 2 , tel.: 91/3215232., mail: sekretariat@sp2.swi.pl dalej jako „ADO"; 

   2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. tel. nr. 603 810 331 lub adresem email : monikajlech@gmail.com;

   3) dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy (dostawy/usługi/) przez ADO art. 6 pkt. 1 lit a, b,f; 

   4) prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim; 

   5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa; 

   6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa; w szczególności prawa podatkowego; 

   7) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

   8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 200-193 Warszawa,
   tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl; 

   9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią; 

   10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

    

    

   KLAUZULA RODO DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

   Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO", Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu NIP 8551068995 informuje, iż: 

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Świnoujściu ul. Białoruska 2,
   tel: 91/3215232., mail: sekretariat@sp2.swi.pl

   2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. nr. 603 810 331 lub adresem email : monikajlech@gmail.com
   3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane : 

   a) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U.z 2017r. poz. 2198), art.6 ust.1lit.c RODO, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

   b) w celu realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

   c) w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie upublicznienia wizerunku dziecka, promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia

   4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Szkołę, SIO, Policja). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją Szkoły będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych

   5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczegolności przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

   7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 200-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl; 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: 

   a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa

   b) dobrowolne, jeżeli ma na celu zawarcie umowy lub odbywa się na podstawie Państwa zgody.

   8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem zawarcia umowy lub uczestnictwa w szkolnych wydarzeniach (np. konkursach, zawodach) iw związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Szkołę zakresie. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub uczestnictwa w tych wydarzeniach

   9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   10. Administrator nie profiluje danych osobowych

    

   KLAUZULA RODO REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY

   Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO", Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Świnoujściu informuje, iż: 

    

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Świnoujściu ul. Białoruska 2, tel: 91/3215232., mail: sekretariat@sp2.swi.pl

    

   2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz 

   korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. tel. nr. 603 810 331 lub adresem email : monikajlech@gmail.com

    

   3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane :

   a) w celu rekrutacji uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego-podstawa prawna przetwarzania: a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

   b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.)

    

   4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Szkołę, SiO).

    

   5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres max 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji

    

   6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    

   7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

   (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

    

   8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa zamieszczonych w pkt.3

    

   9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

    

   10. Administrator nie profiluje danych osobowych

    

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Świnoujściu, przy ul. Białoruskiej 2, informuje że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie maja zastosowania przepisy RODO  (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

   Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2437