• KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:


     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu  jest dyrektor szkoły.

     2) Administrator danych osobowych – dyrektor szkoły - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

     3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

        a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu;

        b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkole Podstawowej nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu;
       c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

     4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

        a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

       b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor szkoły.

     6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

     7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

     8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

     9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

     10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie dziecka do szkoły oraz nie zawarcie umowy.

     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     WSTĘP:

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2.swi.pl

      

     Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-24

     STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
      • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
      • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
      • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
      • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

      

     INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

     Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

       • podwyższony kontrast
       • możliwość powiększenia i zmniejszenia liter
       • podświetlane linki
       • mapa strony
       • jasne tło

      

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

     Deklarację  sporządzono dnia 24-10-2021 r.

     Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 2 im. majr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu 

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Brzysko 
     lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp2.swi.pl
     telefon: 091-321 52 32 lub kom.727712558
     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

      

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

      1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Białoruskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, a także wejście od strony jadalni, lecz jedyne wejście bez barier architektonicznych, to wejście boczne – wprost z poziomu terenu.
      2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
      3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
      4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
      5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
      6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
      7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2559