• „Jak kochać i wymagać” – poradnik dla rodziców
    • „Jak kochać i wymagać” – poradnik dla rodziców

    • 24.03.2021 07:03
    • Więź emocjonalna z rodzicami jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Jak wskazują liczne doświadczenia dorosłych i badania naukowe, nieistnienie lub zanikanie pozy­tywnych relacji między rodzicami a dziećmi ma poważny wpływ na późniejsze przyjmowanie przez młodych ludzi negatywnych postaw.

     Jakość relacji rodzic – dziecko decyduje o skuteczności oddziaływań wycho­wawczych, a w efekcie – sukcesie lub porażce rodziców w niwelowaniu proble­mów rodzinnych, nierzadko wynikających też ze stosowania nieprawidłowych metod reagowania na niepożądane zachowania dzieci.

     Więź emocjonalna pozwala na osobową identyfikację dziecka z dorosłym, dzięki czemu może on modelować oczekiwane zachowania dziecka.

    • więcej
    • Jak wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym. Ochrona zdrowia psychicznego.
    • Jak wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym. Ochrona zdrowia psychicznego.

    • 22.03.2021 21:16
    • ***
     WSPIERANIE ROZWOJU EMOCJONALNEGO

      
     Należy stymulować rozwój emocjonalny dzieci poprzez:

     - Zaspokajanie potrzeb dzieci ( bezpieczeństwa, miłości ... ) wpływa to na dziecko bardzo pozytywnie, jest ono wtedy aktywne, radosne, wzmacnia aktywność poznawczą. - Wspomaganie zaufania i pewności siebie, wiara we własne możliwości daje dziecku poczucie wartości, pozytywną samoocenę, poczucie akceptacji.

     - Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, dopuszczamy dzieci do współpracy, pomocy np.; w zajęciach domowych, chwaląc za dobrze wykonane zadanie, dziękując za pomoc, podkreślając jego znaczenie. Odwiedziny bliskich i znajomych oraz wspólne wyjścia , będą wzmacniały potrzebę kontaktów i zwiększą poczucie własnej wartości.

     - Dążenie do rozwoju własnej inwencji, inicjatywy - im młodsze dziecko, tym częściej inicjatywa leży w rękach rodziców, uczą oni jak współdziałać w zabawie, w czynnościach dnia codziennego. Współdziałając z dzieckiem pozwalamy na coraz większa samodzielność.
    • więcej
    • Jak motywować dziecko do nauki? -wskazówki dla rodziców
    • Jak motywować dziecko do nauki? -wskazówki dla rodziców

    • 22.03.2021 21:02
    • Dzieci uczą się tego, czego doświadczają:
     • Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki – uczy się potępiać.
     • Jeżeli dziecko żyje w atmosferze wrogości – uczy się walczyć.
     • Jeżeli dziecko musi znosić kpiny – uczy się nieśmiałości.
     • Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone – uczy się doceniać innych.
     • Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.
     • Jeżeli dziecko żyje w atmosferze miłości - uczy się jak znaleźć miłość w świecie.
    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 Im.Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych