• Procedura wydawania świadectw ukończenia szkoły absolwentom
     • Procedura wydawania świadectw ukończenia szkoły absolwentom

     • Procedura wydawania świadectw ukończenia szkoły absolwentom Szkoły Podstawowej nr 2 w im. majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu w roku szkolnym 2019/2020

      1. Do środy, 24 czerwca 2020 r., do godz.15.00, wychowawca przygotowuje do wydania absolwentom, świadectwo ukończenia szkoły.
      2. Przygotowane świadectwa wychowawca przekazuje do  dyrektora szkoły.
      3. Świadectwa wydawane będą 26 czerwca 2020 r. przez dyrektora, w miejscu i w godzinach ustalonych dla uczniów klasy ósmej.
      4. Po odbiór świadectwa nie może zgłosić się absolwent objęty kwarantanną lub izolacją albo mający objawy choroby zakaźnej.
      5. Absolwenci, którzy przyjdą po odbiór świadectwa, zobowiązani są:
      • przynieść ze sobą długopis;
      • wejść na teren szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos oraz w rękawiczkach;
      • ustawić się w miejscach wyznaczonych z zachowaniem co najmniej 1,5m odstępu od innych osób;
      • zdezynfekować ręce przed odbiorem świadectwa;
      • sprawdzić swoje dane na świadectwie;
      • potwierdzić podpisem odbiór świadectwa;
      • wchodzić i wychodzić z budynku wyznaczonym wejściem.

             6.Miejsce i godziny wydawania dokumentów:

      klasa 8: godz. od 9.00 do 12.00:

      wejście główne do szkoły - przejście korytarzem głównym do sali 19

      wyjście - na plac apelowy

           7. Z procedurą odbioru świadectw ukończenia szkoły w dniu 26 czerwca 2020 r. absolwentów zapozna
               dyrektor szkoły przez informację przesłaną w dzienniku elektroniczn

       

    • Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty
     • Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

     • § 1

      Informacje ogólne

      1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
      2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

      § 2

      Sposób organizowania egzaminu 

      1. W szkole nie będą odbywać się zajęcia edukacyjnych dla innych uczniów.
      2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
       1. zdający;
       2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi;
       3. pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję;
       4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
      3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły w czasie egzaminu osób innych niż wymienione w ust. 2.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
       a w przypadku egzaminu z matematyki dodatkowo korzysta z linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
       z wodą.
      7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      8. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wskazanych w ust. 9.
      9. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany odstęp co najmniej 1,5 m w każdym kierunku.

      § 3

      Wymogi sanitarne podczas egzaminu

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19.
      3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
      6. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m).
      7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
       1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
       2. wychodzi do toalety,
       3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.
      9. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego).
      10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      11. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
       w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni, kiedy jest to konieczne, używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
      12. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać przygotowane
       z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).
      13. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
      14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
       z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

      § 4

      Zabezpieczenie sanitarne budynku

      1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu
       z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
      2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację o prawidłowej dezynfekcji rąk.
      3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sal egzaminacyjnych.
      4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
      5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pogoda na to pozwala i na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, a także po egzaminie.
      6. Każdy zdający ma zapewnione miejsce w którym zostawia rzeczy osobiste.
      7. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

      § 5

      Zadania szczególne członków zespołu egzaminacyjnego i dyrektora

      1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
      2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które maja założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
      3. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:
       1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
       2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
        z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
       3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,
       4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
      4. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, należy przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację, októrej godzinie powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Dla zdających
       w różnych salach egzaminacyjnych są ustalane różne godziny przybycia.

      § 6

      Zasady izolacji

      1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Nie dotyczy to osób wskazanych w § 5 ust.
      2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
      3. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy.
      4. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie
       z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
      5. Nauczyciele uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem.
      6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
      7. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
      8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę sytuację pojawienia się na egzaminie osoby chorej.
      9. W przypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz odizolować w miejscu wskazanym przez dyrektora.

      § 7

      Pozostałe regulacje

      1. Przy wejściu do budynku szkoły jest wywieszona informacja:
      1. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
      2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
      3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
      4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
      5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa800190590.
      1. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
      2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców
       i opiekunów prawnych uczniów.
    • WYNIKI KONKURSU
     • WYNIKI KONKURSU

     • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „PALENIE SZKODZI ZDROWIU”

      KATEGORIA I – klasy 1 - 3

       

      1. miejsce - Ksawery Śmigielski klasa 2b                       
      2. miejsce - Izabela Jastrzębska  klasa 1a          
      3. miejsce - Nikola Drzewiecka klasa bi  Lena Bolek klasa 2a                               

      wyróżnienie: Jakub Niedźwiecki     klasa 1a

       

      KATEGORIA II– klasy 4 - 5

       

      1. miejsce – Daria Romanowska   klasa 5b

      2. miejsce – Dominik Ciszewski klasa 5b

      3. miejsce – Hubert Antoniszyn klasa 4a

       

                  wyróżnienie: Agata Jeglińska i Mateusz Wiąz  klasa 5a

       

      KATEGORIA III – klasy 6 - 8

       

      1. miejsce - Julia Śmigielska klasa 7a             
      2. miejsce - Amelia Niedźwiecka klasa 6b     

       

       

      W związku z ogłoszeniem Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zdalnego nauczania do 26 czerwca 2020 r., uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbędzie się we wrześniu br.

    • Zdalne nauczanie
     • Zdalne nauczanie

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż w związku z zamknięciem szkół do 26 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 kontynuuje edukację w formie zdalnej. O wszystkich zmianach w zasadach funkcjonowania szkoły będą Państwo informowani na bieżąco.

    • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

      Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
       go o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie
       o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków 
       o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną
      12 sierpnia 2020 r.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
      o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

      W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
      i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

      Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
      z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie
      w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

      Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

      Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające,
      o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

      W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

    • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć
     • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć

     •  

      Szanowni Państwo,

      zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż w związku z zamknięciem szkół do 7 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 kontynuuje edukację w formie zdalnej. O wszystkich zmianach w zasadach funkcjonowania szkoły będą Państwo informowani na bieżąco.

    • Konkurs plastyczny - „PALENIE SZKODZI ZDROWIU”
     • Konkurs plastyczny - „PALENIE SZKODZI ZDROWIU”

     • Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

      Z tej okazji zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Szczegóły w regulaminie konkursu.

      Ewa Rutkowska

    • Drodzy Rodzice, Opiekunowie
     • Drodzy Rodzice, Opiekunowie

     • Z ogromną radością, pragnę poinformować Państwa, że możecie już od jutra tj. 08.05.2020r. w godz 9.00 - 15.00 odbierać ze szkoły maseczki dla Waszych dzieci. Dzięki sponsorom i umiejętnościom Pań Krawcowych - #swinoujscieszyjedlamedyków#, mogliśmy zakupić je, dla wszystkich uczniów. Dla dziewcząt i dla chłopców w dwóch wielkościach i odpowiednich kolorach, aby noszenie ich sprawiało Waszym dzieciom przyjemność. Pozdrawiam Dyrektor SP-2

    • Motywacja dla zdrowia
     • Motywacja dla zdrowia

     • W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego w ramach działań naszej organizacji uruchomiona została strona internetowa, na której sukcesywnie dodawane są materiały poświęcone promocji zdrowia psychicznego, wspierające kompetencje wychowawcze rodziców czy zagadnień psychologii ogólnej. Ufamy, że  treści zamieszczane na stronie mogą posłużyć społeczności szkolnej.


      Załączamy materiały do wykorzystania w informacji publicznej:


      Adres strony: http://motywacjadlazdrowia.pl/


      Nowości informacyjne zawsze pierwsze na naszym Facebook


      www.facebook.com/motywacjaidzialanie


      Link YouTube Jak skorzystać z pomocy psychologicznej


      https://www.youtube.com/watch?v=5g1Ok1YANsQ


      Link YouTube Poradnik Profilaktyki Domowej


      https://www.youtube.com/watch?v=ywi26nfhsOk

      Linki do stron:

    • BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
     • BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

     • Fundacja Motywacja i Działanie, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego,

      uruchamia bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców naszego województwa

      w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego

      Terapeuci będą czekali na kontakt od mieszkańców Pomorza Zachodniego

      od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

      • Karolina Flacht, telefon: 506 591 164
      • Bartosz Ślaski, telefon: 504 587 341


      Porady udzielane są nieodpłatnie. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

       

      Profil na portalu Facebook: @motywacjadlazdrowia
      Strona internetowa: www.motywacjadlazdrowia.pl
      Messenger, WhatsApp oraz Skype (login1: Karolina Flacht, login 2: Bartosz Ślaski)

       

    • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć
     • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż w związku z zamknięciem szkół do 24 maja 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 kontynuuje edukację w formie zdalnej. O wszystkich zmianach w zasadach funkcjonowania szkoły będą Państwo informowani na bieżąco.

    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin odbędzie się:
      w terminie głównym
      1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

      2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

      3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
    • Szanowni Państwo!
     • Szanowni Państwo!

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu informuje, że każdy Rodzic/Opiekun może otrzymać wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji.          

      Oferujemy wsparcie ze strony:

      pedagoga szkolnego: e-mail pedagogszkolanr2@gmail.com

      terapeuty szkolnego: e-mail terapiasp2@op.pl  tel.: 576 791 969

      oraz każdego wychowawcy.

       

      Ponadto informuję, gdzie można znaleźć szeroko pojętą  pomoc terapeutyczną (on-line i telefoniczną)  dla:

      – osób przeżywających lęk jako reakcję na potencjalne zagrożenie;

      – grup zawodowych, które pracują pod ogromnym obciążeniem i wszystkich, którzy z racji swego zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku zakażenia;

      - wszystkich borykających się z osamotnieniem w okresie kwarantanny, czy dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu, dla osób starszych, samotnych i tych, które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji:

      •   Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii (Szczecin)- tel. 91 422 60 60,    e mail: kontakt@zip.org.pl

         Centrum Zdrowia Psychicznego (Świnoujście) tel. 501 788 894, 508 096 792, 506 591 164
          (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00).   

         Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR (Świnoujście) tel. 91 322 54 88, 91 322 54 86
          (od poniedziałku   do piątku w godz. 8.00 – 17.00).

         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Świnoujście) – psycholog p. Alina Sworowska - Matysik
          tel. 693 404 735.

       

      Wszystkie porady udzielane są BEZPŁATNIE!

    • Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych
     • Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

     • Drodzy rodzice dzieci biorących udział

      w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

       

      W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się,Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) wprowadził możliwość publikowania list kandydatów z wynikami w postępowaniu rekrutacyjnym (zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych) także na stronach internetowych jednostek oświatowych, które biorą udział w rekrutowaniu dzieci i młodzież do swoich placówek.

       

      Jednocześnie przypominamy, że statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić również logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

       

       

      Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek

    • Drodzy rodzice, opiekunowie.
     • Drodzy rodzice, opiekunowie.

     • Jesteśmy po pierwszych dniach nauczania Waszych dzieci na odległość.   Jest to nowe doświadczenie zarówno dla Państwa jak i dla nas. Dlatego chcieliśmy Państwu podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość.

      Jesteśmy ciekawi jak radzą sobie Państwo w tej nowej sytuacji, jakie odczucia mają nasi uczniowie, czy radzą sobie z problemami dnia codziennego, i czy Państwo nie potrzebują wsparcia, pomocy ze strony Dyrekcji Szkoły. Jeśli potrzebujecie pomocy natury technicznej, organizacyjnej, a może nawet psychologicznej, to prosimy o kontakt. Służymy wsparciem w rozmowie telefonicznej, wiadomością na e-dzienniku bądź przesłaną bezpośrednio do Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły. Pomocą służą wychowawcy, terapeuci
      i przede wszystkim Pedagog Szkoły, który w tym celu podał specjalny adres email.

      Pozdrawiamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, życząc przede wszystkim zdrowia, spokoju i sił na najbliższe dni.

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 16097