• Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
   • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

   • 31.01.2022 17:10
   • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście


          Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa:
    1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.),
    2.  Uchwała Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 506) zmieniona Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. poz. 5584),
    3.  Zarządzenie Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 stycznia 2022 r.


    •  Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (art. 133 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).
    •  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
    •   Zasady rekrutacji stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
    •   Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi.


          Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście i odbędzie się na wolne miejsca do:
            Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,
            Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
            Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
            Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
            Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a.

           Rekrutacja dzieci do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl), w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę.
           Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony został jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 stycznia 2022 r. 

   • POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

    NABÓR I REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

    •   Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
    •   We wniosku o przyjęcie rodzice/opiekunowie prawni wskazują wybraną publiczną szkołę podstawowych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest szkołą  pierwszego wyboru. 
    •   Rodzice dokonując zgłoszenia, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
    •   Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
    •   Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:
         - wypełnią w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
         - drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.
    •  Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
         - zgłaszają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu wniosku w systemie informatycznym, 
         - po wprowadzeniu danych, wniosek zostaje wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych,
         - po podpisaniu, rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
    •   Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.


    Niedostarczenie w terminie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, wydrukowanego wniosku ze złożonymi podpisami wraz z kompletem oświadczeń i dokumentów powoduje, że wniosek elektroniczny zostaje odrzucony i nie jest uwzględniany w dalszej części rekrutacji.


    •   Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/opiekunom prawnym potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły podstawowej pierwszego wyboru albo upoważniony przez niego pracownik.
    •   Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
    •   W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
    •   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
    •   Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w placówce pierwszego wyboru.
    •   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
    •   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.


    PROCEDURA W PRZYPADKU EPIDEMII COVID-19


           W związku z sytuacją epidemiczną zaleca się, by kolejne etapy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych odbywały się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.
          Wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej :
           1.  przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
           2.  wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
           3.  dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.
    Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

     
    USTALENIE KOLEJNOŚCI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE KRYTERIÓW

           Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Kryteria, które brane są pod uwagę, określone zostały w Uchwale Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r.
          Określone przez Radę Miasta Świnoujście kryteria, to:

    L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
    1. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub   w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. 40 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
    2. Kandydat, który spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której ubiega się o przyjęcie. 25 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
    3. Kandydat, którego miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. - Pisemne oświadczenie:
    Matka/opiekun prawny 10 Matki/opiekuna prawnego
    Ojciec/opiekun prawny 10 Ojca/opiekuna prawnego
    4. Kandydat, którego rodzina wspomagająca rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad nim, mieszka w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
      Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 90  

          W przypadku kiedy liczba dzieci z równorzędną ilością punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc w placówce – kwalifikacja dzieci następuje przy wsparciu systemu do elektronicznej rekrutacji.

    DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

           Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem oraz dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty (do pobrania w placówkach lub ze strony www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl)

    PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ (POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA)

           Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w systemie elektronicznym (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl) oraz poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów odwoławczych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym prowadzonym w danym roku kalendarzowym. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę podstawową – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą lub logując się do systemu elektronicznej rekrutacji.

    •   Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, pisemne potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
    •   Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.
    •   W poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji oraz w systemie elektronicznym zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej.

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

    W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, odbędzie się postępowanie uzupełniające, jeśli szkoły nadal będą dysponować wolnymi miejscami.  

    PROCEDURA ODWOŁAWCZA

    1.    W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej.
    2.    Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica/opiekuna prawnego uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
    3.    Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
    4.    Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
    5.    Na rozstrzygnięcie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

    PRZEPISY KOŃCOWE

    1.  Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta z nauki w szkole.
    2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

    Potwierdzenie woli - Pobierz(PDF)

    Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka - Pobierz(PDF)

    Harmonogram rekrutacji - terminy - Pobierz(PDF)

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 10256