• Procedury rozpoczęcia roku szkolnego wraz z harmonogramem
     • Procedury rozpoczęcia roku szkolnego wraz z harmonogramem

      1. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Na rozpoczęcie roku szkolnego dziecko może przyjść z 1 opiekunem, obowiązkowo w maseczce zasłaniającej nos i usta.

      3. Po wejściu do budynku szkoły obydwoje korzystają z płynu dezynfekującego znajdującego się w przedsionku.

      4. Opiekun przez cały czas pobytu w szkole ma zasłonięte usta i nos.

      5. Uczeń po wejściu do szkoły może zdjąć maseczkę.

      6. Opiekun przychodząc z dzieckiem do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego zachowuje dystans od kolejnego opiekuna minimum 1,5 m oraz od pracowników szkoły również minimum 1,5m.

      7. Opiekunowie i uczniowie udają się po wejściu do szkoły od razu do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

      8. Po spotkaniu z wychowawcami wychodzą ze szkoły wyjściem apelowym udając się w lewo przez furtkę.

       

       

      Klasa 1 a         -       godz.   8:00            Plac apelowy

      Klasa 1 b        -        godz.   8:00            Plac apelowy

      Klasa 2 a         -       godz.   9:00            sala 32

      Klasa 3 a         -       godz.   9:15            sala 25

      Klasa 3 b        -        godz.   9:30            sala 34

      Klasa 4 a         -       godz.   9:45            sala 33

      Klasa 4 b        -        godz. 10:00            sala 29

      Klasa 5 a         -       godz. 10:15            sala 35

      Klasa 6 a         -       godz. 10:30            sala 28

      Klasa 7 a         -       godz. 10:45            sala 30

      Klasa 8 a         -       godz. 11:00            sala 19

    • Informacja na temat Stypendiów szkolnych i Zasiłków szkolnych
     • Informacja na temat Stypendiów szkolnych i Zasiłków szkolnych

     • Do 15 września 2020r. można składać wnioski o stypendia szkolne
      na rok szkolny 2020/2021

      Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 t.j.),  w roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.

      Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

      Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

      uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

      Stypendium szkolne nie przysługuje:

      uczniom oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, tzw. „klas zerowych”,

      uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Świnoujście,

      otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie);

      Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 528, 00 zł netto obecnie). Stypendium przysługuje uczniowi do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

      bezrobocie,

      niepełnosprawność,

      ciężka lub długotrwała choroba,

      wielodzietność,

      alkoholizm lub narkomania,

      brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

      gdy rodzina jest niepełna,

       

       

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2020 roku w szkole do której uczęszcza uczeń na terenie Miasta Świnoujście lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście – w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły poza Świnoujściem.

      Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne, mimo tego, powinno być przyznane.

      Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach  o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2020 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

      Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie.

       W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

      W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem również należy dopisać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

      Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl. (zakładka: BIP/Sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji)

       

       

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

      Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać.

      Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

      śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

      klęski żywiołowej

      kradzieży z włamaniem

      nagłej choroby w rodzinie ucznia

      innych, szczególnych okoliczności

      Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

      Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia  28 sierpnia 2008 roku.

      Zarówno  w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego - w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” powinna być  dołączona KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych. Składający wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż zapoznał się z klauzulą.

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 16108