• Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025
    • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

    • 04.02.2024 16:30
    • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa:
     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, ze zm.),
     2. Uchwała Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 506) zmieniona Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. poz. 5584),
     3. Zarządzenie Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 stycznia 2024 r.

     • Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (art. 133 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).
     • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
     • Zasady rekrutacji stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
     • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

     Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście i odbędzie się na wolne miejsca do:
     Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,
     Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
     Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
     Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a.


     Rekrutacja dzieci do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl), w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę.
     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony został jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 stycznia 2024 r.

     https://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1419/38003/nabor-uczniow-do-klas-pierwszych-publicznych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2024-2025


     Harmonogram_rekrutacji.pdf
     Potwierdzenie_woli_(1).pdf
     Oswiadczenia_do_wniosku_o_przyjecie_dziecka_(1).pdf
     Siec_szkol_podstawowych.pdf

    • więcej
    • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025
    • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

    • 12.03.2024 10:35
    • Postępowanie rekrutacyjne w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2
     Świnoujście,  ul. Białoruska 2  tel. 91/3215232, 727 712 558

     Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego od 26 lutego 2024r.od godz. 8.00 do 08 marca 2024r.do godz. 15.00

     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:
     • wypełniają w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
     • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.
     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 
     • pobierają wniosek w dowolnej publicznej szkole podstawowej,
     • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
     • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły podstawowej albo upoważniony przez niego pracownik.

     Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
     Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

     Pozostałe informacje są umieszczone na stronie szkoły www.sp2.swi.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
      
    • więcej
    • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
    • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

    • 31.01.2022 17:10
    • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście


           Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa:
     1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.),
     2.  Uchwała Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 506) zmieniona Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. poz. 5584),
     3.  Zarządzenie Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 stycznia 2022 r.


     •  Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (art. 133 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).
     •  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
     •   Zasady rekrutacji stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
     •   Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi.


           Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście i odbędzie się na wolne miejsca do:
             Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,
             Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
             Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
             Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
             Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a.

            Rekrutacja dzieci do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl), w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę.
            Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony został jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 stycznia 2022 r. 

    • więcej
    • Zasady rekrutacji
    • Zasady rekrutacji

    • 14.03.2021 17:33
    • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

      do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

     dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

      

     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa:

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.),
     2. Uchwała Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r.
     3. Zarządzenie Nr 27/2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 14 stycznia 2021 r.
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 10254